Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9373 — PAI Partners / Areas Worldwide) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)