Υπόθεση T-904/16: Προσφυγή της 21ης Δεκεμβρίου 2016 — Λαμπίρη κατά ΕΟΚΕ και Επιτροπής των Περιφερειών