Komisjoni teatis - Seirearuanne Bulgaaria ja Rumeenia valmisoleku kohta ELiga ühinemiseks {SEK(2006) 595} {SEK(2006) 596} {SEK(2006) 598}