Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10025 — SKN/Lother Group/NORDTEAM JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 432/03