KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 426/91, annettu 22 päivänä helmikuuta 1991, rasvattoman maitojauheen julkisen varastoinnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 625/78 muuttamisesta