Υπόθεση T-411/10 RENV: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 — Laufen Austria κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Βελγική, γερμανική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική και αυστριακή αγορά των εγκαταστάσεων λουτρών — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ — Πρόστιμα — Επιβολή προστίμου από κοινού στη μητρική εταιρία και στη θυγατρική της — Ανώτατο όριο 10 % επί του κύκλου εργασιών — Υπολογισμός του ανωτάτου ορίου σε συνάρτηση μόνον με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής για την περίοδο της παραβάσεως προ της αγοράς της από τη μητρική εταιρία)