Υπόθεση C-539/17 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 — Τάλαντον AE — Συμβουλευτική-Εκπαιδευτική Εταιρεία Διανομών, Παροχής Υπηρεσιών Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής αναπτύξεως και επιδείξεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) — Σύμβαση επιδοτήσεως — Μη επιλέξιμες δαπάνες — Απόφαση εισπράξεως εκδοθείσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Αγωγή του δικαιούχου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ — Αίτηση αναιρέσεως προδήλως αβάσιμη)