Lieta C-371/19: Tiesas (piektā palāta) 2020. gada 18. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 170. pants un 171. panta 1. punkts – PVN atmaksāšana nodokļa maksātājiem, kuri neveic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kurā tie iegādājas preces un saņem pakalpojumus vai veic preču importu, kam uzlikts nodoklis, bet kuri veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī – Direktīva 2008/9/EK – PVN atmaksāšanas kārtība – 9. un 10. pants – 15. panta 1. punkts – 20. pants – Rēķina vai importa dokumenta kopijas neesamība – Nepilnīgu atmaksāšanas pieteikumu sistemātiska noraidīšana – Atteikšanās prasīt nodokļu maksātājam papildināt pieteikumu pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Nodokļu neitralitātes princips – Samērīguma princips – Pieņemamība)