Οδηγία 2009/108/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2009 , που τροποποιεί, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, την οδηγία 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)