Sprawa C-736/18 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 kwietnia 2020 r. – Gugler France / Alexander Gugler, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) [Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Graficzny znak towarowy zawierający element słowny GUGLER – Wniosek o unieważnienie prawa do znaku złożony przez Gugler France SA – Powiązania gospodarcze między podmiotem wnoszącym o unieważnienie prawa do znaku a właścicielem zakwestionowanego znaku towarowego – Brak prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]