Kohtuasi C-736/18 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 23. aprilli 2020. aasta otsus – Gugler France versus Alexander Gugler, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Sõnalist osa GUGLER sisaldav kujutismärk – Gugler France SA esitatud kehtetuks tunnistamise taotlus – Majanduslik seos kehtetuks tunnistamise taotleja ja vaidlusaluse kaubamärgi omaniku vahel – Segiajamise tõenäosuse puudumine)