Υπόθεση C-736/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2020 — Gugler France κατά Alexander Gugler, Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) (Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Εικονιστικό σήμα που περιέχει το λεκτικό στοιχείο GUGLER – Αίτηση υποβληθείσα από την Gugler France SA για την κήρυξη ακυρότητας – Οικονομική σχέση μεταξύ του αιτούντος την κήρυξη ακυρότητας και του δικαιούχου του επίμαχου σήματος – Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως)