Υπόθεση C-321/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2020 [αίτηση του Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — BY, CZ κατά Bundesrepublik Deutschland (Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 1999/62/ΕΚ – Οδηγία 2006/38/ΕΚ – Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής – Άρθρο 7, παράγραφος 9 – Άρθρο 7α, παράγραφοι 1 και 2 – Διόδια – Αρχή της ανάκτησης του κόστους των υποδομών – Κόστος των υποδομών – Κόστος λειτουργίας – Κόστος που συνδέεται με την τροχαία αστυνομία – Υπέρβαση του κόστους – Άμεσο αποτέλεσμα – Εκ των υστέρων δικαιολόγηση του υπερβολικού ύψους των διοδίων – Περιορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων της απόφασης)