RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamise kohta (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Raportöör: Christophe Hansen