Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1587 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, για την απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους