Απόφαση (ΕΕ) 2018/926 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2018, για το διορισμό τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της Ισπανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών