Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9771 — Hitachi / Honda / HIAMS / Keihin / Showa / Nissin Kogyo) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 234/06