Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10119 — Deme Concessions/CDC/Région Occitanie/Port-La Nouvelle) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 83/07