Γραπτή ερώτηση E-010011/10 Daciana Octavia Sârbu (S&D) και Mary Honeyball (S&D) προς την Επιτροπή. Διατροφή και ανισότητα των φύλων