Υπόθεση T-697/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Οκτωβρίου 2018 — De Longhi Benelux κατά EUIPO (COOKING CHEF GOURMET) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης COOKING CHEF GOURMET — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»)