Statligt stöd – Sverige – Statligt stöd SA.33618 (12/C) (ex 11/N) – Uppsala arena – Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkter Text av betydelse för EES