Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9966 — EQT/Colisée) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 351/02