ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3478/02 υποβολή: Gerhard Schmid (PSE) προς την Επιτροπή. Διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια στο Bayeux (Γαλλία).