Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, αριθ. 157/2016, της 8ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2018/378]