Kohtuasi T-95/09: Üldkohtu 20. oktoobri 2011 . aasta määrus — United Phosphorus versus komisjon (Taimekaitsevahendid — Toimeaine napropamiid — Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmine — Hilisema direktiivi vastuvõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)