Υπόθεση T-95/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Οκτωβρίου 2011 — United Phosphorus κατά Επιτροπής (Φυτοπροστατευτικά προϊόντα — Δραστική ουσία napropamide — Μη καταχώριση στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ — Έκδοση μεταγενέστερης οδηγίας — Κατάργηση της δίκης)