Решение за изпълнение (ЕС) 2020/674 на Комисията от 15 май 2020 година относно предложената европейска гражданска инициатива, озаглавена „Въвеждане на безусловни основни доходи (БОД) в целия ЕС“ („Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU“) (нотифицирано под номер С(2020) 3190) (само текстът на английски език е автентичен)