Dozorný orgán EZVO nepovažuje oznámené opatrenie za štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP