Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θεωρεί ότι το ακόλουθο μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ