Rådets afgørelse 2012/423/FUSP af 23. juli 2012 til støtte for ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben og af Rådets fælles holdning 2003/805/FUSP