Eiropas Parlamenta 2016. gada 20. janvāra rezolūcija par Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. …/…, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))