Návrh NARIADENIE RADY ktorým sa menia a dopĺňajú zoznamy konkurzných konaní, likvidačných konaní a likvidátorov v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní a kodifikujú prílohy A, B a C k uvedenému nariadeniu