Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο (2010/2113(INI))