Υπόθεση T-231/20: Προσφυγή της 23ης Απριλίου 2020 — Price κατά Συμβουλίου