Sammanfattning av kommissionens beslut av den 8 december 2010 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Ärende COMP/39.510 – LABCO/ONP) [delgivet med nr K(2010) 8952] Text av betydelse för EES