Povzetek Sklepa Komisije z dne 8. decembra 2010 o postopku na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (Zadeva COMP/39.510 – LABCO/ONP) (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 8952) Besedilo velja za EGP