Streszczenie decyzji Komisji z dnia 8 grudnia 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Sprawa COMP/39.510 – LABCO/ONP) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8952) Tekst mający znaczenie dla EOG