Shrnutí rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2010 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (Věc COMP/39.510 – LABCO/ONP) (oznámeno pod číslem K(2010) 8952) Text s významem pro EHP