Υπόθεση T-444/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2018 — CompuGroup Medicalκατά EUIPO — Medion (life coins) «Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης life coins — Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)]»