Υπόθεση T-140/18: Προσφυγή της 28ης Φεβρουαρίου 2018 — LMP Lichttechnik Vertriebs κατά EUIPO (LITECRAFT)