Υπόθεση T-274/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Απριλίου 2018 — Alcogroup και Alcodis κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά βιοαιθανόλης και αιθανόλης — Διοικητική διαδικασία — Απόφαση διατάσσουσα τη διενέργεια ελέγχου — Εξουσία ελέγχου της Επιτροπής — Προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών — Έγγραφα που αντηλλάγησαν κατόπιν προηγούμενου ελέγχου — Άρνηση της Επιτροπής να αναστείλει τις επίμαχες διαδικασίες επί επί παραβάσει — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτο»)