Κρατικές ενισχύσεις (αριθ. 93/83) — (Άρθρα 92 μέχρι 94 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας) — Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους πλην των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης ΕΟΚ, αναφερομένη σε σχέδιο ενίσχυσης της ιταλικής κυβέρνησης, κατ' εφαρμογή του νόμου 675/77, υπέρ επιχείρησης παραγωγής κατασκευαστικών τμημάτων αυτοκινήτων εγκατεστημένης στο Τορίνο και το Οιιηεο