Γραπτή ερώτηση E-011077/10 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. ΕΕ: ο κίνδυνος της παχυσαρκίας