Официален вестник на Европейския съюз, C 252, 22 октомври 2009г