Γραπτή ερώτηση E-2916/09 υποβολή: Luca Romagnoli (NI) προς την Επιτροπή. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιδοτήσεων για το Δίκτυο πληροφόρησης Europe Direct από τον δήμο Κρότωνα