Úradný vestník Európskej únie, C 201, 23. júl 2010