Sklep Sveta z dne 7. junija 1988 o sprejetju Priloge E.4 k Mednarodni konvenciji o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov v imenu Skupnosti