Επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με τις τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013