2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamento (ES) 2018/605, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, klaidų ištaisymas (OL L 101, 2018 4 20)