Официален вестник на Европейския съюз, C 185, 17 юни 2014 г